Oranjezon ligt aan de noordwestkust van Walcheren. Het gebied (400 ha) is onderdeel van het natuurmonument “de Manteling van Walcheren”. In Oranjezon is meer dan 100 jaar water onttrokken voor de drinkwatervoorziening van Middelburg en Walcheren. De waterwinning vond plaats door open waterwinkanalen en bronnen. Inmiddels is deze waterwinning gestopt; vanaf 1995 zal Oranjezon alleen nog in geval van ernstige calamiteiten drinkwater leveren. Het gebied is grotendeels eigendom van Delta Nutsbedrijven, maar wordt sinds 1 januari 2002 beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Het duingebied behoort tot de jonge duinen die tussen 1200 en 1700 werden gevormd. Vanaf de zeereep met zijn specifieke helmbegroeiing gaat de vegetatie geleidelijk over in duindoornstruweel. Meer landinwaarts groeien soorten als meidoorn, egelantier en bramen. Vervolgens gaat de vegetatie via duingraslanden, struweel- en bosvegetaties over in natuurlijk loofbos in de binnenduinrand. Midden in het gebied ligt een dennenbos.
Door vastlegging van de van oorsprong stuivende duinen en de onttrekking van drinkwater, is het duin verruigd met algemene soorten als duinriet en Amerikaanse vogelkers. Door begrazing van duingraslanden wordt deze verruiging tegengegaan en krijgen de oorspronkelijke duinvegetaties met soorten als duinviooltje, vroegeling, muizenoortje, driedistel en kleine leeuwetand meer groeiruimte. In recente jaren zijn een aantal duinvalleien hersteld, door afplagging van de verruigde bovenlaag en demping van de waterwinkanalen. Specifieke duinvalleiplanten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas hebben zich opnieuw gevestigd in deze valleien.

De duinen, met hun dichte struwelen, duingraslanden, water en bossen, vormen een zeer gunstig leefgebied voor een rijke flora en fauna. Een bijzonder punt is dat er in Oranjezon naast ree├źn ook een flinke populatie damherten leeft. In het najaar is Oranjezon het domein van duizenden trekvogels die zich hier tegoed doen aan een overvloed aan bessen.

Toegankelijkheid
Om het gebied te betreden heeft u een toegangsbewijs nodig: een dagkaart is te verkrijgen via de kaartautomaat (1 euro) bij het pompstation Oranjezon. Donateurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap hebben kosteloos toegang. In het duingebied zijn drie gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Ook is er een kleine expositie bij de ingang waar informatie over de historie en de natuur van het gebied wordt gepresenteerd.